neoperl - flow, stop and go
CACHÉ 经典款

概述(并非所有组合都可行)

   圆柱形 圆柱形 圆柱形  方形
     


连接螺纹(框架1)

Female M22x1
Female M16x1
IG 3/8"

Male M24x1
Male M18x1
Male M16x1

CACHÉ STD
CACHÉ JR
CACHÉ TJ
CACHÉ TT


Male 16.5x1


起泡器螺纹(框架2)

CACHÉ STD (M24x1)
CACHÉ TJ (M18.5x1)
CACHÉ TT (M16.5x1)

CACHÉ STD (M24x1)
CACHÉ JR (M21.5x1)
CACHÉ TJ (M18.5x1)
CACHÉ TT (M16.5x1)
CACHÉ STD (M24x1)
CACHÉ JR (M21.5x1)
CACHÉ TJ (M18.5x1)
CACHÉ TT (M16.5x1)
CACHÉ TT
M16.5x1

若您需要更多信息,请联系我们: info@neoperl.com.cn

圆柱形旋转接头

外管道 Ø
26 mm
外管道 Ø
26 mm
外管道 Ø
26 mm

部件编号

06.1300.0 06.1320.0 06.1340.0

连接螺纹

Female M22x1 Male M24x1 M24x1
CACHÉ® STD

起泡器螺纹

M24x1
CACHÉ® STD

M24x1
CACHÉ® STD

M24x1
CACHÉ® STD

合适起泡器

CACHÉ® STD aerators CACHÉ® STD aerators CACHÉ® STD aerators

 

圆柱形旋转接头

 外管道 Ø
24 mm
外管道 Ø
24 mm

部件编号

06.8968.1 06.8970.1

连接螺纹

Male M24x1

M21.5x1
CACHÉ® JR

起泡器螺纹

M21.5x1
CACHÉ® JR
M21.5x1
CACHÉ® JR

合适起泡器

CACHÉ® JR Aerators

CACHÉ® JR Aerators

 

圆柱形旋转接头

外管道 Ø
24 mm
外管道 Ø
24 mm
外管道 Ø
20 mm

部件编号

06.7003.0 06.7002.0  06.7001.0

连接螺纹

Female M22x1 Male M24x1 M18.5x1
CACHÉ® TJ

起泡器螺纹

M18.5x1
CACHÉ® TJ
M18.5x1
CACHÉ® TJ
M18.5x1
CACHÉ® TJ

合适起泡器

CACHÉ® TJ aerators CACHÉ® TJ aerators CACHÉ® TJ aerators

 

圆柱形旋转接头

外管道 Ø
18 mm
外管道 Ø
18 mm
外管道 Ø
18 mm
外管道 Ø
18 mm
外管道 Ø
  20 mm
外管道 Ø
20 mm

部件编号

06.8972.1
06.8973.1
 06.8971.1  06.8983.1  06.8978.1
 06.8979.1

连接螺纹

 Female M16  IG 3/8"  Male M18x1 M16.5x1
CACHÉ® TT
 Male M16x1  M16.5x1
CACHÉ® TT

起泡器螺纹

M16.5x1
CACHÉ® TT

M16.5x1
CACHÉ® TT

 M16.5x1
CACHÉ® TT
M16.5x1
CACHÉ® TT (D18)
M16.5x1
CACHÉ® TT
M16.5x1
CACHÉ® TT (D20)

合适起泡器

CACHÉ® TT aerators CACHÉ® TT aerators CACHÉ® TT aerators CACHÉ® TT aerators  CACHÉ® TT aerators CACHÉ® TT aerators

 

方形旋转接头

outer square
20 mm
outer square
22 mm

部件编号

06.8975.1 06.8965.1

连接螺纹

CACHÉ® TT

CACHÉ® TT

起泡器螺纹

CACHÉ® TT CACHÉ® TT

合适起泡器

CACHÉ® TT Aerators

CACHÉ® TT Aerators